Neuvěřitelný svět BiGy

Biblický citát na dnešní den: Bůh odpouští. (Žl 103,3)

Anketa

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (5284)
 

Ne (5436)
 

Odkazy

Mozaika 2008 - přispějte na setkání mládeže a Ukrajinu.

Českomoravská fatima

Sdružení přátel bl.Hyacinta Cormiera

Laická společnost nazývaná též brněnské angelikum, se zabývá výchovou mládeže, křesťanským uměním a pomocí potřebným a nemocným.
vydává také jediný časopis v ČR, který se zabývá duchovní obnovou nazvaný Rosa Mystica.

časopis TEDEUM

Institut sv.Josefa FSSPX

Katolík - internetová revue katolické tradice

Národní tisková agentura - nezávislí informační server

Nezávislí katolický informační server

Web biskupa Pavla Posáda

Osobní web otce biskupa Pavla Posáda, emeritního litoměřického biskupa(2003-2008) a světícího biskupa budějovického a titulárního biskupa ptujského.

Spirit - weblog

Honzův občasný deníček o duchovním životě( psaný od r.2004)

Blog pro náboženství, filozofii a umění.

Československé setkání mládeže na Velehradě

Oficiální stránky této akce pro katolickou mládež, která se bude konat 18.-20.července 2008

Lidové noviny

Jedny z mála kvalitních českých novin z dlouhou tradicí. To jsou Lidové noviny vycházející od roku 1893.

Britské listy

Běloruské listy

Běloruské listy mají provořadý úkol přiblížit českým občanům běloruský stát ve všech možných pohledech. Znamená to že se zde o tomto státě dozvíte vše a to turistickými zajímavostmi začínaje a politikou konče.

Immaculata - Neposkvrněná

Immaculata je mariánský občasník, který vydávají bratři Minorité v Brně a který disponuje vším co přibližuje vztah k Panně Marii, k Bohu a ke svatým. Pravidelnými rubrikami, které stojí za přečtení je určitě život sv.Antonína z Padovy a Trochu apologie od Radomíra Malého, který objasňuje mnoho neznámých fakt církevní historie, která zůstala mnoha dnešním historikům zamlčena.

Katolický týdeník

Slovo života

Slovo života je veršem z Bible, které je určeno podle církevního lekcionáře na přislušný měsíc doplněné komentářem k rozjímání. Výborná možnost, jak trávit volné chvilky v Boží blízkosti.

Děti v nouzi - zachraňme děti.

eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Zpravodajství z Izraele. Neschází zde také církvevně zaměřené zpravodajství.


Pravidelné zpravodajství české redakce. Naleznete zde aktuální zpravodajství z Vatikánu a celého světa včetně ČR, doslovné české překlady promluv svatého otce a církevních dokumentů.

Stránka Michala Šebery

Biskupské gymnázium Letovice

Nedělní liturgická čtení

Nedělní liturgie - 3. neděle postní C

V dnešních liturgických textech navazuje Ježíš na dvě ”novinové zprávy z černé kroniky”
a komentuje je shodně znějícími slovy: ”Když se však neobrátíte, všichni podobně zahynete.
Stejným směrem ukazuje i následující podobenství o neplodném fíkovníku, jemuž je ještě
jednou dána šance na přežití (Lk 13,1-9). Tak zachycuje neděle tohoto cyklu především
téma spasitelného obrácení (A. Adam, Liturgický rok, Vyšehrad 1998, str. 106). V něm pak
nejde o nic jiného, než o změnu smýšlení, o otočku na cestě a nalezení správného směru,
vedoucího k cíli cesty. Dnešní liturgie nás zve, abychom si uvědomili toto veliké štěstí
nové příležitosti.
V dnešních liturgických textech navazuje Ježíš na dvě ”novinové zprávy z černé kroniky”
a komentuje je shodně znějícími slovy: ”Když se však neobrátíte, všichni podobně zahynete.
Stejným směrem ukazuje i následující podobenství o neplodném fíkovníku, jemuž je ještě
jednou dána šance na přežití (Lk 13,1-9). Tak zachycuje neděle tohoto cyklu především
téma spasitelného obrácení (A. Adam, Liturgický rok, Vyšehrad 1998, str. 106). V něm pak
nejde o nic jiného, než o změnu smýšlení, o otočku na cestě a nalezení správného směru,
vedoucího k cíli cesty. Dnešní liturgie nás zve, abychom si uvědomili toto veliké štěstí
nové příležitosti.


KOMENTÁŘE k nedělním biblickým textům:
- "Stůl slova" od Aleše Opatrného: http://pastorace.cz/stul-slova
Od různých autorů (převážně od A. Scarana): http://pastorace.cz/kazani
- Téma týdne - kratičké zamyšlení na každý týden na základě citátu z nedělních liturgických
extů: http://www.vira.cz/tema_tydne/
LITURGICKÝ KALENDÁŘ: Dynamický liturgický kalendář od roku 1901 do 2099 naleznete zde:
a href="http://pastorace.cz/kalendar" target="_blank">http://pastorace.cz/kalendarVSTUPNÍ ANTIFONA
Stále upírám oči na Hospodina, vždyť on mé nohy vysvobodí z léčky. Obrať se ke mně a smiluj
se nade mnou, vždyť já jsem tak sám a tak ubohý!

VSTUPNÍ MODLITBA
Bože, studnice milosrdenství a dobroty, ty nám dáváš příležitost, abychom svou hříšnost
léčili modlitbou, postem a štědrostí; pohleď, jak ve svědomí cítíme svou vinu a pokorně
se z ní vyznáváme, ukaž na nás své veliké slitování, odpusť nám a pozvedni nás k sobě.
Prosíme o to skrze tvého Syna.1. ČTENÍ
Mojžíšovo setkání s Hospodinem na Chorebu je počátkem nové etapy v dějinách Izraele. Hospodin
se zde zjevuje jako Bůh podivuhodný a mocný, který je nad zákonitostmi přírody - to je
naznačeno keřem, který není ohněm stráven. Tímto úkazem projevuje svou svatost vzbuzující
bázeň. Přesto se tento ”svatý” Bůh projevuje zároveň jako Bůh blízký, který má s člověkem
osobní vztah: on je Bohem Abrahámovým, Izákovým a Jákobovým. On zná bídu a bolest svého
lidu. Svatý Hospodin nezůstává ve výšinách, ale sestupuje, aby zachránil. Boží jméno Jahve
vyjadřuje tuto spasitelnou přítomnost: Bůh je ten, kdo je blízko.

Ex 3,1-8a.13-15
Mojžíš pásl stádo svého tchána Jitra, midjanského kněze. Když jednou vyhnal stádo za step,
přišel k Boží hoře Chorebu. Tu se mu zjevil Hospodinův anděl v plameni ohně, který šlehal
ze středu keře. Díval se, a hle - keř hořel plamenem, ale neshořel.
Mojžíš si řekl: ”Půjdu se podívat na ten zvláštní zjev, proč keř neshoří.” Když Hospodin
viděl, že se přichází podívat, zavolal ze středu keře: ”Mojžíši, Mojžíši!”
A on odpověděl: ”Tady jsem!”
Bůh řekl: ”Nepřibližuj se sem, zuj opánky ze svých nohou, neboť místo, na kterém stojíš,
je půda svatá.” A pokračoval: ”Já jsem Bůh tvého otce, já jsem Bůh Abrahámův, Bůh Izákův
a Bůh Jakubův!” Mojžíš zahalil svou tvář, neboť se bál pohlédnout na Boha.
Hospodin pravil: ”Viděl jsem bídu svého lidu, který je v Egyptě, slyšel jsem jejich nářek
na biřice; ano, znám jejich bolesti. Proto jsem sestoupil, abych je vysvobodil z ruky
Egypťanů a vyvedl je z oné země do země úrodné a širé, do země oplývající mlékem a medem.”

Mojžíš pravil Bohu: ”Hle, já přijdu k synům Izraele a řeknu jim: ‚Posílá mě k vám Bůh
vašich otců.‘ Když se zeptají: ‚Jaké je jeho jméno?‘ - co jim mám říci?”
Bůh pravil Mojžíšovi: ”Já jsem, který jsem!” A dodal: ”Tak řekneš synům Izraele: ‚Ten,
který jest, posílá mě k vám.‘”
A ještě pravil Bůh Mojžíšovi: ”Tak řekneš synům Izraele: ‚Hospodin, Bůh vašich otců, Bůh
Abrahámův, Bůh Izákův a Bůh Jakubův, posílá mě k vám!‘ To je moje jméno na věky, to je
můj název po všechna pokolení.”ŽALM 103
Odpověď:   Hospodin je milosrdný a milostivý.

Veleb, duše má, Hospodina, - vše, co je ve mně, veleb jeho svaté jméno! - Veleb, duše
má, Hospodina - a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní!
On odpouští všechny tvé viny, - on léčí všechny tvé neduhy. - On vykupuje tvůj život ze
záhuby, - on tě věnčí láskou a slitováním.
Hospodin koná spravedlivé skutky, - zjednává právo všem utlačeným. - Oznámil své plány
Mojžíšovi, - izraelským synům své skutky.
Hospodin je milosrdný a milostivý, - shovívavý a nadmíru dobrotivý. - Jak vysoko je nebe
nad zemí, - tak je velká jeho láska k těm, kdo se ho bojí.
2. ČTENÍ
Bůh skrze ”křest” mořem nejprve přivedl izraelský lid ke svobodě a k nové existenci. Na
poušti jej pak živil manou a vodou ze skály. Na tyto projevy Boží věrnosti však lid odpovídá
nevěrností. Tyto události z dějin Izraele Pavel aktualizuje pro život křesťanů. Křesťané
mohli přijmout ještě skvělejší Boží dary: nový život z vody a z Ducha, pokrm i nápoj,
které živí věčný život. Přes tak velké skutky Boží milosti je každý křesťan vystaven nebezpečí
promarnění těchto darů. To se stává upadnutím do převrácenosti srdce, kdy touhu po Božích
darech nahrazujeme zlou žádostí a vděčnost vůči Bohu zaměňujeme s reptavostí. Prostředkem
k překonání těchto pokušení je bdělost srdce.

1 Kor 10,1-6.10-12
Chtěl bych vám, (bratři a sestry), připomenout, že všichni naši praotcové byli pod oblakem,
všichni prošli mořem, všichni přijali Mojžíšův křest v oblaku a v moři, všichni jedli
stejný duchovní pokrm a všichni pili stejný duchovní nápoj; pili totiž z duchovní skály,
která je doprovázela, a tou skálou byl Kristus. Ale přesto se většina z nich Bohu nelíbila.
Pomřeli na poušti.
Tyto věci se staly nám pro výstrahu, abychom netoužili po špatnostech, jako toužili oni.
Ani nereptejte, jako někteří z nich reptali, a za to byli pobiti od (anděla) Zhoubce.

To se jim přihodilo jako výstražný příklad a bylo to napsáno jako poučení pro nás, kteří
ijeme v době poslední. Když se tedy někdo domnívá, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl.Zpěv před evangeliem
Obraťte se, praví Pán, neboť se přiblížilo nebeské království.


EVANGELIUM
Také ”obyčejné” události mohou zprostředkovat Boží poselství. Ježíš používá dvě zprávy
z nedávné minulosti, aby ještě naléhavěji zdůraznil nutnost obrácení. Nechce předložit
obraz Boha ”soudce”, který je připraven okamžitě potrestat ”hříšníka”. Jádro poselství
je jiné: závěr života přichází znenadání, nesmí se otálet s obrácením, jinak může přijít
”tragický” konec. Bůh je však trpělivý a poskytuje dostatek času a šancí k obrácení: okopává
fíkovník a očekává, že přinese ovoce.

Lk 13,1-9
V té době přišli k Ježíšovi se zprávou o Galilejcích, jejichž krev smísil Pilát s krví
jejich obětních zvířat. Řekl jim na to:
”Myslíte, že ti Galilejci, když to museli vytrpět, byli větší hříšníci než ostatní Galilejci?
Ne, říkám vám; když se však neobrátíte, všichni podobně zahynete.
Anebo oněch osmnáct, na které padla věž v Siloe a usmrtila je: myslíte, že byli větší
viníci než ostatní obyvatelé Jeruzaléma? Ne, říkám vám; když se však neobrátíte, všichni
právě tak zahynete.”
Vypravoval pak toto podobenství: ”Jeden člověk měl na své vinici zasazený fíkovník a přišel
na něm hledat ovoce, ale nic nenašel. Proto řekl vinaři: ‚Hle, už tři léta přicházím hledat
ovoce na tomto fíkovníku, a nic nenacházím. Poraz ho! Proč má zabírat půdu?‘
On mu však odpověděl: ‚Pane, nech ho tu ještě tento rok. Okopám ho a pohnojím, snad příště
ovoce ponese. Jestliže ne, dáš ho pak porazit.‘”MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ
Bože, ty nás živíš už na zemi nebeským chlebem, a dáváš nám tak už nyní podíl na tom,
co je dosud skryté našim očím; prosíme tě: dej, ať se v nás působením této svátosti plně
rozvíjí tvůj božský život. Skrze Krista, našeho Pána.

K ZAMYŠLENÍ
S Bohem se člověk musíme vždy buď přátelsky setkat, nebo nepříjemně střetnout, protože
on jde vstříc každému člověku. Vyvolený národ ho v egyptském otroctví potkal jako osvoboditele,
na poušti se s ním naopak střetával, obviňoval jej a vzdaloval se od něj; Izrael v době
Krista zůstal vůči Bohu zcela indiferentní, tudíž neplodný. Bohu však nelze utéci. Jak
to je u nás? Setkání, střet, netečnost, nebo dokonce útěk? Abychom se s Bohem setkali
plodně, je potřebné změnit směr cesty, obrátit se a odstranit předsudky. O tom je dnešní
evangelium. Právě v tomto postu se máme vydat na cestu setkání, nikoli vzdoru a odmítnutí.
Jak úžasné je setkání Boha s člověkem Mojžíšem a jak veliká díla z takového setkání povstala.
Tím největším je osvobození člověka, jeho spása.TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN

PONDĚLÍ  12. 3.

2 Král 5,1-15a
Lk 4,24-30

Komentář:
2 Král 5,1-15a
Důvěřovat Bohu (a jeho služebníkům), ochota vystoupit ze svých zaběhlých představ (”Řekl
jsem si: Jistě mi vyjde vstříc .”) a otevřít se přijetí daru Boží milosti pro mne, pro
dnešní den - to je výzva tohoto úryvku.


ÚTERÝ  13. 3.

Dan 3,25.34-43
Mt 18,21-35

Komentář:
Dan 3,25.34-43
Důvěra v Boha, ochota následovat jej celým srdcem, hledat Boží tvář - to mají být znaky
(charakteristiky) každé mé modlitby.


STŘEDA   14. 3.

Dt 4,1.5-9
Mt 5,17-19

Komentář:
Dt 4,1.5-9
Dodržovat smlouvu s Hospodinem, nezapomínat ”na události, které viděly tvé oči.” To je
důležité nejen pro tebe, ale je třeba je předávat dál - svým ”synům a dcerám”, lidem kolem
tebe: vydávat svědectví o Hospodinově lásce a milosrdenství!ČTVRTEK  15. 3.

Jer 7,23-28
Lk 11,14-23

Komentář:
Jer 7,23-28
Kontrast se včerejším čtením, popisuje se zde jednání těch, kteří neposlechli hlas Hospodina.
Víš, k čemu tě Pán dnes vybízí? Naslouchej mu ve své modlitbě a pak jednej.


PÁTEK  16. 3.

Oz 14,2-10
Mk 12,28b-34

Komentář:
Oz 14,2-10
Čteme pořád samé podobné texty: Hospodin se smilovává, když se navracíme; odpouští naše
nepravosti. Chce nás tak povzbudit k opuštění vlastních nepravých cest a k jeho následování.
Mám k tomu odvahu?


SOBOTA  17. 3.

Oz 6,1-6
Lk 18,9-14

Komentář:
Oz 6,1-6
”Poznávejme Hospodina, snažme se ho poznat!” Vytrvalé poznávání Boží lásky (v modlitbě,
v Písmu, v lidech kolem mě) mne proměňuje a vede k růstu v lásce, pokoře a milosrdenství.
Žádné komentáře
 
(C)Neuvěřitelný svět BiGy, studentská zpravodajská společnost 2006-2008