Neuvěřitelný svět BiGy

Biblický citát na dnešní den: Bůh odpouští. (Žl 103,3)

Anketa

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (5284)
 

Ne (5436)
 

Odkazy

Mozaika 2008 - přispějte na setkání mládeže a Ukrajinu.

Českomoravská fatima

Sdružení přátel bl.Hyacinta Cormiera

Laická společnost nazývaná též brněnské angelikum, se zabývá výchovou mládeže, křesťanským uměním a pomocí potřebným a nemocným.
vydává také jediný časopis v ČR, který se zabývá duchovní obnovou nazvaný Rosa Mystica.

časopis TEDEUM

Institut sv.Josefa FSSPX

Katolík - internetová revue katolické tradice

Národní tisková agentura - nezávislí informační server

Nezávislí katolický informační server

Web biskupa Pavla Posáda

Osobní web otce biskupa Pavla Posáda, emeritního litoměřického biskupa(2003-2008) a světícího biskupa budějovického a titulárního biskupa ptujského.

Spirit - weblog

Honzův občasný deníček o duchovním životě( psaný od r.2004)

Blog pro náboženství, filozofii a umění.

Československé setkání mládeže na Velehradě

Oficiální stránky této akce pro katolickou mládež, která se bude konat 18.-20.července 2008

Lidové noviny

Jedny z mála kvalitních českých novin z dlouhou tradicí. To jsou Lidové noviny vycházející od roku 1893.

Britské listy

Běloruské listy

Běloruské listy mají provořadý úkol přiblížit českým občanům běloruský stát ve všech možných pohledech. Znamená to že se zde o tomto státě dozvíte vše a to turistickými zajímavostmi začínaje a politikou konče.

Immaculata - Neposkvrněná

Immaculata je mariánský občasník, který vydávají bratři Minorité v Brně a který disponuje vším co přibližuje vztah k Panně Marii, k Bohu a ke svatým. Pravidelnými rubrikami, které stojí za přečtení je určitě život sv.Antonína z Padovy a Trochu apologie od Radomíra Malého, který objasňuje mnoho neznámých fakt církevní historie, která zůstala mnoha dnešním historikům zamlčena.

Katolický týdeník

Slovo života

Slovo života je veršem z Bible, které je určeno podle církevního lekcionáře na přislušný měsíc doplněné komentářem k rozjímání. Výborná možnost, jak trávit volné chvilky v Boží blízkosti.

Děti v nouzi - zachraňme děti.

eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Zpravodajství z Izraele. Neschází zde také církvevně zaměřené zpravodajství.


Pravidelné zpravodajství české redakce. Naleznete zde aktuální zpravodajství z Vatikánu a celého světa včetně ČR, doslovné české překlady promluv svatého otce a církevních dokumentů.

Stránka Michala Šebery

Biskupské gymnázium Letovice

Nedělní liturgická čtení

Nedělní liturgie - 4. neděle postní C

V hledání celkového smyslu postní doby nám mohou pomoci slova první postní preface, která
nám před oči výrazně staví vlastní cíl této přípravné doby na Velikonoce a motivuje úsilí
postních týdnů pohledem na velikonoční události. Říká: ”Neboť ty nám vždy znovu dáváš
milost pokání, ty chceš, abychom se připravovali v zbožnosti a horlivé lásce na slavnost
velikonočních tajemství. V nich jsme dostali počátek tvého života, v nich rosteme k plnosti
tvého synovství skrze našeho Pána Ježíše Krista.” (A. Adam, Liturgický rok, Vyšehrad 1998,
str. 99). Moc Božího odpuštění chceme spolu s těmi, kteří se jako katechumeni připravují
na přijetí iniciačních svátosti církve (křtu, biřmování a eucharistie), znovu zakusit
i my, už pokřtění. O obrácení i o otcovském odpuštění dnes v liturgii uslyšíme. Odřeknutí
se hříchu a zla i upřímné vyznání víry nás spolehlivě povede k plodu Kristova velikonočního
tajemství.
KOMENTÁŘE k nedělním biblickým textům:
- "Stůl slova" od Aleše Opatrného: http://pastorace.cz/stul-slova
Od různých autorů (převážně od A. Scarana): http://pastorace.cz/kazani
- Téma týdne - kratičké zamyšlení na každý týden na základě citátu z nedělních liturgických
extů: http://www.vira.cz/tema_tydne/
LITURGICKÝ KALENDÁŘ: Dynamický liturgický kalendář od roku 1901 do 2099 naleznete zde:
a href="http://pastorace.cz/kalendar" target="_blank">http://pastorace.cz/kalendarVSTUPNÍ ANTIFONA
Vesel se, Jeruzaléme! Jásejte nad ním všichni, kdo ho milujete. Zajásejte, neboť váš zármutek
se promění v radost a budete nasyceni ze zdroje útěchy.

VSTUPNÍ MODLITBA
Bože, tys poslal na svět svého Syna a jeho prostřednictvím uskutečňuješ naše vykoupení;
oživ víru svého lidu, abychom se s oddanou zbožností připravovali na velikonoční svátky.
Prosíme o to skrze tvého Syna...
1. ČTENÍ
Dnešní text připomíná slavení prvních Velikonoc v zaslíbené zemi. Ty jsou oslavou dovršeného
přechodu z otroctví do svobody, z bídy do blahobytu. Proto Hospodin prohlašuje: ”Dnes
jsem z vás odvalil egyptskou hanbu” (v. 9a). Bůh sám ”smazal” temnou minulost Izraele
se všemi jeho stíny. Izrael může nyní začít novou epochu, ”nový věk”. Nastává doba naplnění
příslibu daného Abrámovi: dar země. Synové Izraele mohou jíst z výnosu kanaánské země,
a proto Bůh už neposkytuje manu, pokrm putování pouští. Mana je předobrazem eucharistie,
která je pokrmem lidu na cestě. Také eucharistie jednou ”ustane”: až přijmeme zaslíbené
dědictví v den Ježíšova slavného příchodu (1 Kor 11, 26).

Joz 5,9a.10-12
Hospodin pravil Jozuovi: ”Dnes jsem z vás odvalil egyptskou hanbu.”
Synové Izraele se utábořili v Gilgalu a slavili Velikonoce čtrnáctého dne toho měsíce
večer na jerišských planinách. Na druhý den po Velikonocích jedli z úrody té země: nekvašené
chleby a pražená zrna.
Téhož dne přestala padat mana. Byl to druhý den, když jedli z úrody té země. Synové Izraele
už neměli manu, toho roku jedli z výnosu země Kanaán.ŽALM 34
Odpověď:   Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.

Ustavičně chci velebit Hospodina, - vždy bude v mých ústech jeho chvála. - V Hospodinu
nechť se chlubí moje duše, - ať to slyší pokorní a radují se.
Velebte se mnou Hospodina, - oslavujme spolu jeho jméno! - Hledal jsem Hospodina a vyslyšel
mě, - vysvobodil mě ze všech mých obav.
Pohleďte k němu, ať se rozveselíte, - vaše tvář se nemusí zardívat hanbou. - Hle, ubožák
zavolal a Hospodin slyšel, - pomohl mu ve všech jeho strastech.2. ČTENÍ
”Slovem smíření” Bůh vytvořil pro člověka novou situaci: zrušil nepřátelství a přitáhl
člověka k sobě, do své blízkosti. Tato Boží blízkost proměňuje ”hříšníka” v nového člověka.
Tímto jednorázovým znovuzrozením však dílo ”nového stvoření” neskončilo, nýbrž stále probíhá
až do dne jeho plného dovršení. Nové stvoření přechází tedy v nové tvoření. Toto dílo
se uskutečňuje skrze ”slovo smíření”, jež je slovem obdařeným tvůrčí mocí podobně jako
Boží slovo vyslovené při stvoření světa. ”Slovo smíření” stále zní z úst Kristových vyslanců,
kteří vždy nově hlásají Boží skutky, jež otevírají lidem nové možnosti, nové perspektivy.


2 Kor 5,17-21
(Bratři a sestry!) Když se někdo stal křesťanem, je to nové stvoření. To staré pominulo,
nové nastoupilo. A všecko to pochází od Boha; on nás smířil se sebou skrze Krista a svěřil
nám službu, abychom hlásali toto usmíření. Vždyť Bůh pro Kristovy zásluhy smířil svět
se sebou, lidem už nepřičítá jejich poklesky a nás pověřil kázáním o tomto usmíření. Jsme
proto Kristovi vyslanci, jako by skrze nás napomínal Bůh.
Kristovým jménem vyzýváme: Smiřte se s Bohem! S tím, který byl bez hříchu, jednal kvůli
nám jako s největším hříšníkem, abychom my skrze něho byli spravedliví u Boha.Zpěv před evangeliem
Vstanu a půjdu k svému otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti Bohu i proti tobě.


EVANGELIUM
Otázka vzniklá v souvislosti s hostinou u celníka Matouše (Lk 5,29n.) se vrací s novou
závažností. Farizeové nově vytýkají Ježíšovi, že přijímá hříšníky a jí s nimi (Lk 15,2).
Ježíš odpovídá třemi podobenstvími ”o ztracených” (ovečka, svatební peníz, dva synové,
Lk 15). Dvojpodobenství o ztracených synech se často nazývá podobenstvím ”o milosrdném
Otci”. Hlavní postavou je zde totiž Bůh Otec, který vrací synovi čest, chystá hostinu
a jemně domlouvá závidícímu (a proto snad ještě více ztracenému) bratrovi. Otcova odpověď
na odmítnutí a tvrdost srdce není odsouzení, ale milosrdenství. A živým obrazem Otce je
Ježíš.


LK 15,1-3.11-32

K Ježíšovi přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a učitelé Zákona
mezi sebou reptali: ”Přijímá hříšníky a jí s nimi!”
Pověděl jim tedy toto podobenství: ”Jeden člověk měl dva syny. Mladší z nich řekl otci:
‚Otče, dej mi z majetku podíl, který na mě připadá.‘ On tedy rozdělil majetek mezi ně.
Netrvalo dlouho a mladší syn sebral všechno, odešel do daleké země a tam svůj majetek
rozmařilým životem promarnil.
Když všechno utratil, nastal v té zemi velký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchytil
se u jednoho hospodáře v té zemi. Ten ho poslal na pole pást vepře. Rád by utišil hlad
lusky, které žrali vepři, ale nikdo mu je nedával.
Tu šel do sebe a řekl: ‚Kolik nádeníků mého otce má nadbytek chleba, a já tady hynu hladem!
Vstanu a půjdu k svému otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Už
si nezasloužím, abych se nazýval tvým synem. Vezmi mě jako jednoho ze svých nádeníků!‘
Vstal a šel k svému otci.
Když byl ještě daleko, otec ho uviděl a pohnut soucitem přiběhl, objal ho a políbil. Syn
mu řekl: ‚Otče, zhřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Už si nezasloužím, abych se nazýval
tvým synem.‘
Ale otec nařídil služebníkům: ‚Honem přineste nejlepší šaty a oblečte ho, dejte mu na
ruku prsten a obuv na nohy! Přiveďte vykrmené tele a zabijte ho! A hodujme a veselme se,
protože tento můj syn byl mrtev, a zase žije, byl ztracen, a je zas nalezen!‘ A začali
se veselit.
Jeho starší syn byl právě na poli. Když se vracel a byl už blízko domu, uslyšel hudbu
a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to znamená. On mu odpověděl:
‚Tvůj bratr se vrátil a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že se mu vrátil zdravý.‘ Tu
se starší syn rozzlobil a nechtěl jít dovnitř. Jeho otec vyšel a domlouval mu. Ale on
otci odpověděl: ‚Hle, tolik let už ti sloužím a nikdy jsem žádný tvůj příkaz nepřestoupil.
A mně jsi nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Když ale přišel
tenhle tvůj syn, který prohýřil tvůj majetek s nevěstkami, dals pro něj zabít vykrmené
tele!‘
Otec mu odpověděl: ‚Dítě, ty jsi pořád se mnou a všechno, co je moje, je i tvoje. Ale
máme proč se veselit a radovat, protože tento tvůj bratr byl mrtev, a zase žije, byl ztracen,
a je zase nalezen.‘”MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ
Bože, ty osvěcuješ každého člověka na tomto světě; osvěcuj naše srdce světlem své milosti,
abychom vždy poznávali, co odpovídá tvé vůli, a dovedli tě opravdově milovat

K ZAMYŠLENÍ
Pokud se stejně jako marnotratný syn v dnešním evangeliu pravdivě podíváme na sebe samotné
a uznáme se za hříšníky, znamená to zároveň, že jsme si ve stejnou chvíli už uvědomili
své neopakovatelné místo dětí v Otcově domě a že víme o jeho ochotě přijmout nás. Uznání
vlastní hříšnosti vypovídá o tom, že jsme pochopili velké Boží milosrdenství. Pravdivý
pohled na naši slabost a lidství je zároveň pohledem na nekonečný obzor odpouštějící Boží
lásky. V obrácení a zpytování svědomí vidíme svou minulost: náš hřích. A Bůh nám ve stejnou
chvíli otevírá budoucnost svého společenství, ukazuje nám sám sebe. Usmíření člověka s
Bohem, to je pravá budoucnost nového stvoření, nás samotných, je to Boží i naše radost
a svátek.TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN

PONDĚLÍ  19. 3. Slavnost svatého Josefa

Řím 4,13.16-18.22
Mt 1,16.18-21.24a

Komentář:
Mt 1,16.18-21.24a
Josefova poslušnost vůči Božímu slovu a jeho věrnost vůči danému poslání je pro mě výzvou.
Výzvou k následování. Co konkrétně pro mne znamená být poslušný(á) vůči Božímu slovu a
věrný(á) jeho poslání?


ÚTERÝ  20. 3.

Ez 47,1-9.12
Jan 5,1-3a.5-16

Komentář:
Ez 47,1-9.12
Zakořenit u Hospodinových vod (= u něj čerpat svoji sílu) - to je cesta, která vede k
růstu, k proměně, k oživení a k nesení ovoce. Mám ve svém životě dostatečný prostor pro
toto čerpání? Mohu čerpat právě teď!


STŘEDA  21. 3.

Iz 49,8-15
Jan 5,17-30

Komentář:
Iz 49,8-15
Vyslyšel jsem Tě, . chránil jsem Tě, . udělám cesty.” Na Boha se opravdu mohu spolehnout
- odpovídá tomu mé jednání? Spoléhám se pouze na něj?


ČTVRTEK  22. 3.

Ex 32,7-14
Jan 5,31-47

Komentář:
Ex 32,7-14
Mojžíš je zde ukázaný jako ten, kdo se přimlouvá za svůj lid - za koho se dnes mohu přimlouvat
já? Koho mi Pán dává na mysl?PÁTEK  23. 3.

Mdr 2,1a.12-22
Jan 7,1-2.10.25-30

Komentář:
Mdr 2,1a.12-22
Text, který automaticky (a právem) vztahujeme na Krista, mluví obecně o utrpení člověka
a o Boží pomoci, která je blízko. I pro mne. V čem potřebuji já Boží pomoc? Mohu o ni
teď prosit.


SOBOTA  24. 3.

Jer 11,18-20
Jan 7,40-53

Komentář:
Jer 11,18-20
Prorok Jeremiáš naslouchá svému Pánu, nechává se jím poučit a vést navzdory protivenství
svých nepřátel. Odplatu pak nechává na Něm. Tak jako on dnes naslouchej svému Pánu. O
čem tě chce poučit?
Žádné komentáře
 
(C)Neuvěřitelný svět BiGy, studentská zpravodajská společnost 2006-2008