Neuvěřitelný svět BiGy

Biblický citát na dnešní den: Bůh odpouští. (Žl 103,3)

Anketa

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (5284)
 

Ne (5436)
 

Odkazy

Mozaika 2008 - přispějte na setkání mládeže a Ukrajinu.

Českomoravská fatima

Sdružení přátel bl.Hyacinta Cormiera

Laická společnost nazývaná též brněnské angelikum, se zabývá výchovou mládeže, křesťanským uměním a pomocí potřebným a nemocným.
vydává také jediný časopis v ČR, který se zabývá duchovní obnovou nazvaný Rosa Mystica.

časopis TEDEUM

Institut sv.Josefa FSSPX

Katolík - internetová revue katolické tradice

Národní tisková agentura - nezávislí informační server

Nezávislí katolický informační server

Web biskupa Pavla Posáda

Osobní web otce biskupa Pavla Posáda, emeritního litoměřického biskupa(2003-2008) a světícího biskupa budějovického a titulárního biskupa ptujského.

Spirit - weblog

Honzův občasný deníček o duchovním životě( psaný od r.2004)

Blog pro náboženství, filozofii a umění.

Československé setkání mládeže na Velehradě

Oficiální stránky této akce pro katolickou mládež, která se bude konat 18.-20.července 2008

Lidové noviny

Jedny z mála kvalitních českých novin z dlouhou tradicí. To jsou Lidové noviny vycházející od roku 1893.

Britské listy

Běloruské listy

Běloruské listy mají provořadý úkol přiblížit českým občanům běloruský stát ve všech možných pohledech. Znamená to že se zde o tomto státě dozvíte vše a to turistickými zajímavostmi začínaje a politikou konče.

Immaculata - Neposkvrněná

Immaculata je mariánský občasník, který vydávají bratři Minorité v Brně a který disponuje vším co přibližuje vztah k Panně Marii, k Bohu a ke svatým. Pravidelnými rubrikami, které stojí za přečtení je určitě život sv.Antonína z Padovy a Trochu apologie od Radomíra Malého, který objasňuje mnoho neznámých fakt církevní historie, která zůstala mnoha dnešním historikům zamlčena.

Katolický týdeník

Slovo života

Slovo života je veršem z Bible, které je určeno podle církevního lekcionáře na přislušný měsíc doplněné komentářem k rozjímání. Výborná možnost, jak trávit volné chvilky v Boží blízkosti.

Děti v nouzi - zachraňme děti.

eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Zpravodajství z Izraele. Neschází zde také církvevně zaměřené zpravodajství.


Pravidelné zpravodajství české redakce. Naleznete zde aktuální zpravodajství z Vatikánu a celého světa včetně ČR, doslovné české překlady promluv svatého otce a církevních dokumentů.

Stránka Michala Šebery

Biskupské gymnázium Letovice

Tradiční církevní hnutí

V Církvi se musí opět ujmout vlády tradice

Rozhovor s Johnem Emersonem FSSP

Nova et Vetera 1/1994

Nova et Vetera: Můžete nám, Otče, říci, kdy vzniklo Bratrstvo Svatého

Petra a jaké je jeho poslání ? Kde má své místo práce a modlitby?

P. J. Emerson: Bratrstvo Svatého Petra bylo založeno v červenci roku 1988 bývalými členy Bratrstva Svatého Pia X, kteří se po té, co arcibiskup Lefebvre vysvětil biskupy bez souhlasu Papeže, obrátili na Řím a přijali podmínky dříve s arcibiskupem Lefebvrem ujednané. Bylo pro ně spíše překvapením, že kardinál Ratzinger vyhověl jejich žádosti. Když přijeli do Říma, dílem z Francie, dílem z Německa, dostali souhlas k vytvoření bratrstva založeného na tradiční liturgii, aniž by na ně byly kladeny nové požadavky kromě již dříve dohodnutých s arcibiskupem Lefebvrem. Jinými slovy to můžeme nazvat podřízením se církevní moci v mezích tradice. Nyní máme kolem 30-35 kněží. Většina z nich žije a pracuje ve Francii. Působíme také na území USA, Rakouska a Německa. Tři kněží studují v Římě na univerzitě Opus Dei. V semináři ve Wigratzbadu přebývá trvale osm kněží, kteří spolu s hostujícími profesory vyučují 75 seminaristů rozdělených do tří jazykových skupin. První skupinu tvoří seminaristé hovořící německy, druhou francouzsky a třetí se skládá z anglicky mluvících, kteří se ovšem musí učit v němčině nebo francouzštině. Z právního hlediska podléháme přímo Římu, ale pro naši činnost v diecézi je nutný také souhlas příslušného biskupa. To je bohužel důvodem toho, proč nepůsobíme na řadě míst, kde bychom chtěli být přítomni, protože někteří biskupové u sebe neradi vidí kněze oddané tradiční liturgii. Je to problém, s nímž se často setkáváme. Na druhou stranu je práce pro nynějších 35 kněží zajištěna. Tak toto je naše historie a naše dnešní činnost.

Nova et Vetera: V tradičním hnutí arcibiskupa Lefebvra jsou tedy i počátky Bratrstva Svatého Petra.

P. J. Emerson: Ano, samozřejmě.

Nova et Vetera: Jak se bude podle Vás nadále vyvíjet situace Bratrstva Svatého Pia X. ?

P. J. Emerson: Nemyslím si, že by se situace v nejbližší době změnila k lepšímu. A to hned ze dvou důvodů. Za prvé jsou v Církvi lidé, často velmi vlivní, kteří se dožadují exkomunikace Bratrstva nebo dokonce celé tradice. Chtějí se zbavit také nás a jsou velmi spokojeni s tím, že se Papež nedohodl s žádnou tradiční skupinou. Na druhé straně i v samotném Bratrstvu jsou, bohužel, odpůrci jakýchkoliv kontaktů. Dle mého názoru musí být vazby obnoveny na základě diskuse o doktríně, v tom se zcela shoduji s otcem Schmidbergerem. Soudím, že Církev vedena Duchem Svatým bude nucena k revizi koncilních usnesení, také těch o liturgii. V jistých ohledech k tomu dochází již dnes.

Nova et Vetera: Jaký problém dnešní Církve považujete za nejzávažnější ? A v čem je jeho původ ?

P. J. Emerson: Krize není samozřejmě nic nového. Její počátek se nedatuje od II. Vatikánského koncilu. Hledal bych jej na prahu našeho století. V té době se objevily první známky modernistické krize. Síla a rozhodnost svatého Pia X. byly tím, co tehdejší Církev potřebovala. Bohužel mnozí z těch, kteří se ztotožňovali s dřívějším modernismem, zastává nyní vysoké funkce v církevní hierarchii. Týká se to jak Spojených států, tak Evropy. Takto bych definoval krizi, krizi v oblasti nauky. Dnes není hlavní otázkou pro Církev, jakým způsobem se přiblížit “modernímu světu”, ačkoli jak se zdá, ten požaduje, aby byl přijat jako celek a bezpodmínečně, ale jaké zaujmout stanovisko k nauce, jak vyřešit problémy a nejasnosti vzniklé v samotné Církvi. Týká se to hlavně Západu, ale bude také důležité, jak se postavíme k ohrožení Církve na Východě, čehož si je vědom mezi jinými i kardinál Ratzinger. Také kardinál Sanchez, předseda Kongregace pro výchovu, při své návštěvě Spojených států řekl, že východní Církev není nasáklá nebezpečným modernistickým způsobem myšlení, který se rozvinul na Západě. Vraťme se však ke kořenům krize. Zdá se, že tkví v samotné liturgii, v její interpretaci. Dnes se v mnoha seminářích mluví o Mši svaté jako o společné večeři, shromáždění věřících a ne jako o oběti skládané Bohu. Tím se popírá tradice a ortodoxní nauka. Znevažuje se idea kněžství, hierarchie, a nakonec to vede k popření podstaty Církve. Je to tedy problém doktríny. Vyvstává otázka, jestli jej může papež nebo koncil vyřešit. Podle mne je to úkol několik silných a rozhodnutých papežů, kteří by vysvětili skupinu biskupů schopnou vést nový koncil, jehož úkolem by byla revize ne všech, ale jenom některých dokumentů II. vatikánského koncilu a zároveň řešení nastalých problémů.

Nova et Vetera: Chystá se Bratrstvo zahájit svou činnost i ve východní Evropě ?

P. J. Emerson: Chtěli bychom velmi rozšířit naší působnost i na státy východní Evropy. Mám velikou radost z prvních kroků v tomto směru. Přátelé z Francie udržují dobré styky s mnoha skupinami nejen z Polska, ale také z České republiky. Bude to jistě dlouhodobý proces, ale tato záležitost je pro nás tak významná, že i navzdory našim skromným možnostem jí

Nova et Vetera: Sdělovací prostředky vytvářejí dojem, že tradiční Církev je prvním krokem k rasismu, fašismu a netoleranci. Takováto propaganda má své místo i v Polsku. Mnozí z tzv. “morálních autorit” tvrdí, že Církev, tím že hlásá jedinou pravdu, se stává netolerantní. Mohl byste se k tomu vyjádřit ?

P. J. Emerson: Asi bych měl odpovědět, že Církev je samozřejmě velice tolerantní, protože to většina chce slyšet. Pravda je přesto úplně jiná. Církev není tolerantní ve vztahu ke lži, hříchu a omylu. Je ale tolerantní vůči lidem, ledaže by se skrze ně projevovalo agresivní zlo. V tom případě je nutné pro dobro společnosti zaujmout k nim přiměřený postoj. Odmítáme celý filozofický základ takto chápané tolerance, tolerance všeho. Považujeme to za zlo ohrožující křesťanskou civilizaci. Kdybychom nakonec přeci jenom souhlasili s tímto názorem, znamenalo by to ztrátu možnosti bránit se zlu skrze hlásání pravdy, neboť ta ze své podstaty nemůže tolerovat omyl. Je velikou milostí být katolickým národem, ale také velikou zodpovědností uchránit jej před vlivem falešných náboženství a tím vším, co je považováno za znamení naší doby - bezbožnost, víra ve vlastní všemohoucnost. Ve Spojených státech musí člověk tolerovat vše. Snad jen kromě vraždy souseda. I když na druhé straně, vražda nemusí být také vždy potrestána, je to součást tolerance. Mám na mysli potraty, eutanazii a brzy to může být problém odstraňování starých lidí z cesty dynamické části společnosti. Jestliže se ostře neohradíme proti lidem, kteří podporují potraty, eutanazii a odstraňování starých lidí, neboť jim překážejí v komfortním způsobu života, bude toto vše následovat. Tolerance takovýchto názorů a jejich hlásání je hříchem rozvracejícím přirozený řád, jenž vládne ve společnosti a státě.

(John Francis Emerson se narodil roku 1948 v Kalifornii ve Spojených státech amerických. Vystudoval Berkley University a

po té vstoupil do dominikánského řádu. V roce 1979 J. Emerson nastoupil do semináře Kněžského bratrstva sv. Pia X.v Econe ve

Švýcarsku. Kněžské svěcení obdržel roku 1981 od arcibiskupa Lefebvra. V letech 1981-1983 pracoval v Anglii, poté

 se stal zakladatelem a představeným Bratrstva Svatého Pia X. v Irsku, a to až do roku 1987. V roce 1988 opouští Bratrstvo Svatého Pia X a připojuje se k Bratrstvu Svatého Petra. Přednáší v semináři Bratrstva Svatého Petra Wigratzbadu dějiny Církve. ).

Budeme věnovat stále více pozornosti. Těšíme se z povolání v této části Evropy. Kněží, kteří se tam vrátí nazpět, jsou připraveni hlásat pravou víru, to znamená tu, již my předáváme a která není ničím jiným než tradicí Církve. Nehlásáme nic nového, pouze jednoduché a čisté katolické náboženství.

Převzato z časopisu Una voce, číslo 3

http://www.volny.cz/unavoce/zpravodaj3.htm

Žádné komentáře
 
(C)Neuvěřitelný svět BiGy, studentská zpravodajská společnost 2006-2008